Organigrama

L’Acadèmia es regeix pels òrgans de govern següents:

 • El president, n’és el seu màxim representant i n'exerceix la representació.
 • La Junta Directiva, n’és l'òrgan rector de l'Acadèmia i té a càrrec seu la gestió de l’Acadèmia i ha de proveir en tot el que els Estatuts i el Reglament li assignin en els àmbits acadèmic, econòmic i administratiu.
 • Els directors i els secretaris de les seccions.

La Junta Directiva està formada pel president, el vicepresident, el secretari general, el vicesecretari general, el tresorer, el comptador, el conservador i el bibliotecari, els directors de les seccions i el director de l’Observatori Fabra.

Consta de 75 acadèmics numeraris (distribuïts en 7 seccions), dels acadèmics que han estat dispensats d'assistència, i d'un nombre indeterminat d'acadèmics corresponents nacionals i estrangers. Aquest darrers, són elegits entre aquelles persones que no tinguin residència habitual a Barcelona o al seu entorn i hagin realitzat treballs de reconegut mèrit científic.

 

Junta General

La reunió dels membres numeraris de l’Acadèmia s’anomena Junta General. A les sessions de la Junta General, hi poden assistir els membres emèrits i els supernumeraris. Les sessions plenàries són la inaugural i de cloenda del curs, ordinàries amb la lectura del treball de torn, de recepció de nous membres de l’Acadèmia i extraordinàries. Té com a president/a i com a secretari/ària els de l’Acadèmia. Les seves atribucions són:

 • Elegir els càrrecs de l’Acadèmia excepte els de Direcció, Secretaria de secció i Direcció de l’Observatori Fabra.
 • Aprovar, a proposta de les seccions, les vacants que s’han de cobrir i la denominació corresponent.
 • Aprovar el canvi de secció dels membres numeraris.
 • Elegir i rebre els nous membres de l’Acadèmia.
 • Conèixer la liquidació d’ingressos i despeses de l’any anterior i el projecte de pressupost de l’any en curs.
 • Conèixer els acords de la Junta Directiva.
 • Celebrar lectures i dissertacions científiques en les sessions plenàries ordinàries.
 • Aprovar el dictamen de la ponència de nous estatuts en sessió extraordinària.
 • Aprovar el reglament de règim interior en sessió extraordinària.
 • Aprovar l’atorgament del títol de membre patrocinador o membre d’honor.

Tornar organigrama


Òrgans de Govern

L'Acadèmia és regida per la Junta Directiva que està formada pel President, el Vicepresident, el Secretari General, el Vicesecretari General, el Tresorer, el Comptador, els Directors de les Seccions i el Director de l'Observatori Fabra

Tornar organigrama


President/a

El president/a és el màxim representant de l’Acadèmia i n’exerceix la representació. Presideix la Junta Directiva i la Junta General. Són atribucions del president/a:

 • Promoure i impulsar les iniciatives que redundin en benefici de les finalitats de la corporació.
 • Representar jurídicament l’Acadèmia a tots els efectes.
 • Vetllar pel compliment dels Estatuts i els Reglaments.
 • Presidir les sessions plenàries de l’Acadèmia i les de la Junta Directiva.
 • Proposar a la Junta Directiva la creació de les comissions especials de l’Acadèmia i presidir aquelles de les quals formi part.
 • Ordenar, d’acord amb el tresorer/a, els pagaments i, en unió del secretari/ària general, signar els títols, diplomes, actes i correspondència oficial, a més de visar els certificats que expedeixi la Secretaria i els altres documents que calgui.
 • Contractar el personal administratiu i de serveis dependent de la corporació i rescindir els contractes, si escau, d’acord amb la legislació laboral vigent i amb el parer de la Junta Directiva.
 • En cas d’urgència, prendre les disposicions necessàries, si és possible d’acord amb la Comissió Permanent de la Junta Directiva, i donar-ne compte a la Junta Directiva en la primera sessió que celebri.

Tornar organigrama


Junta Directiva

La Junta Directiva té com a president/a i com a secretari/ària els de l’Acadèmia. Les seves atribucions són:

 • Aprovar, durant el primer trimestre de l’any, els pressupostos per a l’exercici econòmic següent i el balanç general de l’any anterior.
 • Designar el director de l’Observatori Fabra d’acord amb el que determina l’article 9 dels Estatuts.
 • Proposar a l’Acadèmia la convocatòria dels premis i guardons que acordi concedir, als quals no poden optar els membres de l’Acadèmia.
 • Designar els membres de l’Acadèmia que hagin de realitzar algun treball especial o algun informe segons la normativa vigent.
 • Ajudar el president/a a resoldre els afers que es vagin plantejant en el funcionament de l’Acadèmia, dels Observatoris i de la Biblioteca i els Arxius.
 • Prendre la iniciativa en totes les qüestions que consideri d’interès per a l’Acadèmia.

Membres Junta Directiva

Tornar organigrama


Vicepresident/a

El vicepresident/a té totes les atribucions del president/a en absència o indisposició d’aquest, i ha de dur a terme totes les missions que el president/a o la Junta Directiva considerin oportú encomanar-li.

Tornar organigrama


Secretari/ària general

El secretari/ària general ho és de l’Acadèmia i de la Junta Directiva. En aquest concepte, li pertoca:

 • Tenir disposats els treballs i els documents per a llur tramitació.
 • Donar compte al president/a dels afers pendents i dels que s’han de tractar en les reunions.
 • Estendre i autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions, un cop aprovades pel ple de l’Acadèmia o per la Junta Directiva, segons que correspongui, i arxivar-les de la manera pertinent.
 • Autoritzar amb la seva signatura els acords, informes, títols, nomenaments, certificats i altres documents lliurats en nom de l’Acadèmia, a més de la correspondència oficial.
 • Prendre les disposicions necessàries per a la custòdia dels llibres de les actes en ús i les medalles de membres de l’Acadèmia.
 • Portar un arxiu en què constin els currículums dels membres de l’Acadèmia, amb la data de llur ingrés a la corporació, les activitats que han desenvolupat en el si d’aquesta, el nombre de sessions a les quals han assistit durant l’any, la data de llur cessament, el registre de les medalles i totes les dades que siguin necessàries per a la història de l’Acadèmia.
 • Portar un arxiu de la correspondència i de tots els afers que siguin d’interès per a l’Acadèmia.
 • Signar les convocatòries per a les sessions que el president/a ordeni.
 • Redactar al final de cada curs acadèmic una memòria en què es resumeixin les activitats desenvolupades per la corporació durant el curs transcorregut. Aquesta memòria ha de ser presentada pel secretari/ària general en la sessió inaugural del curs següent. Preparar al final de cada curs el programa de sessions del curs següent amb indicació dels membres de l’Acadèmia que hi participen.
 • Preparar i dur a terme cada curs la publicació de l’Anuari corresponent del qual cada cinc anys a partir del curs 2009-2010 s’ha de publicar una versió ampliada que ha d’incloure les dades històriques actualitzades, unes notes biogràfiques dels membres i altres informacions que es considerin rellevants.
 • Portar un llibre registre en què s’han d’anotar numerades les comunicacions, els oficis i els certificats que l’Acadèmia o qualsevol de les seves dependències rebi o expedeixi.
 • Portar, d’acord amb la tecnologia adient, un llibre de les actes de les reunions del ple i un altre de les de la Junta Directiva.
 • Lliurar a la Biblioteca per a llur custòdia els llibres d’actes conclosos, els expedients i altres documents de la Secretaria resolts i conclosos, sempre que hagi transcorregut un termini de vint-i-cinc anys a comptar de la data dels documents.
 • Comunicar als membres de l’Acadèmia els esdeveniments i les incidències de llur interès, com ara el decés de membres, l’existència de vacants que s’han de proveir, les convocatòries de premis, etc.

Tornar organigrama


Vicesecretari/ària general

El vicesecretari/ària general té les mateixes atribucions que el secretari/ària general en absència o indisposició d’aquest últim i ha de realitzar les missions que el secretari/ària general o la Junta Directiva li encomanin.

Tornar organigrama


Tresorer/a

El tresorer/a té a càrrec seu:

 • Custodiar els fons que per qualsevol concepte ingressin a la caixa de l’Acadèmia, dels quals és responsable davant d’aquesta.
 • Executar els pagaments ordenats pel president/a.
 • Elaborar el projecte de pressupost de l’exercici següent per a presentar-lo i aprovar-lo, si escau, a la Junta Directiva cada mes de gener.
 • Redactar al final de cada exercici econòmic un balanç general, el qual, acompanyat dels documents justificatius, ha de sotmetre a l’examen i aprovació de la Junta Directiva.

Tornar organigrama


Comptador/a

El comptador/a ha d’auditar el moviment dels fons de tresoreria i informar el compte anual documentat que el tresorer/a ha de presentar a la Junta Directiva.

Tornar organigrama


Conservador/a

El conservador/a té les atribucions següents:

 • Vetllar per la conservació i la millora del patrimoni artístic i cultural de l’Acadèmia, consistent tant en béns mobles com immobles.
 • Elaborar i mantenir al dia l’inventari d’aquests béns.
 • Sotmetre a l’aprovació de la Junta Directiva les disposicions que, en compliment de les seves funcions, consideri pertinent adoptar.

Tornar organigrama


Bibliotecari/ària

El bibliotecari/ària té com a missió gestionar la Biblioteca i l’Arxiu Històric de l’Acadèmia. A aquest efecte les seves atribucions són:

 • Coordinar l’activitat del personal especialitzat que duu a terme la tasca corresponent de la Biblioteca en el marc del règim general del personal.
 • Conservar, preservar i difondre la documentació ja existent i la que es rebi en qualsevol format i suport i gestionar l’intercanvi de publicacions amb altres institucions.
 • Vetllar per l’elaboració, el manteniment i la difusió del catàleg manual i digital de la Biblioteca d’acord amb la normativa dictada per la Biblioteca de Catalunya.
 • Conservar, preservar i difondre tota la documentació històrica de l’Acadèmia. Coordinar l’accessibilitat dels acadèmics i dels usuaris interns i externs als fons documentals.
 • Coordinar la gestió dels elements i els equipaments informàtics (Internet, Wi-Fi, etc.) de la Biblioteca en el marc del règim general.
 • Facilitar i promoure l’accés a bases de dades científiques externes.
 • Elaborar les normes de funcionament de la Biblioteca que han de ser aprovades per la Junta Directiva.

Tornar organigrama


Directors de Seccions

Són atribucions dels directors/res de secció:

 • Convocar i presidir les seccions respectives.
 • Nomenar, si escau, les comissions especials per a realitzar tasques concretes de les seccions corresponents.
 • Comunicar, quan escaigui, a la Secretaria de l’Acadèmia els afers de la secció i el resultat de les seves tasques.
 • Formar part de la Junta Directiva en qualitat de vocals nats.

Tornar organigrama


Director/a de l'Observatori Fabra

El director de l’Observatori Fabra és designat per la Junta Directiva, la qual també pot nomenar un vicedirector. Té al seu càrrec la direcció de l’Observatori Fabra i la supervisió de les activitats que s’hi realitzen.

Tornar organigrama


Comissions

Comissió Permanent

La Comissió Permanent, formada pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària general i el tresorer/a, actua per delegació de la Junta Directiva en els afers que aquesta determini i pot assistir el president/a.

Comissió de Publicacions

La Comissió de Publicacions, formada pel secretari/ària general, el bibliotecari/ària i el tresorer/a, ha de vetllar per les publicacions de l’Acadèmia.

Tornar organigrama


Powered by Joomla! ©