Rafael AGUILÓ FUSTER

Palma de Mallorca 10.10. 1923 - Barcelona 17.11.1995
Matemàtiques
Data d'elecció: 16.12.1976
Data d’ingrés: 17.5.1979
Numerari. Medalla 33

 

Breu nota biogràfica: L'any 1949 es graduà en Ciències, Secció Exactes, a la Universitat de Barcelona. En 1952 fou nomenat professor Adjunt Interí d’Anàlisis Matemàtica 3, càrrec que ocupà fins 1961. En Febrer de 1955 llegí la seva Tesi Doctoral sobre "Funcionales abeloides y aplicaciones a ecuaciones en derivadas parciales de cuarto orden", realitzada sota la direcció del Prof. Joan Augé i Farreras. Rebé, el mateix any i per aquest treball, el premi "Alfonso el Sabio" del Consejo Superior de Investi-gaciones Científicas. De 1957 a 1959 gaudí d'una beca de la "Alexander von Humboldt-Stiftung" i residí a Hamburg. La beca concedida per un any i renovada per l'any següent. El tema de la beca fou "Estudi de problemes de contorn en equacions diferencials". En 1959 fou nomenat Col·laborador del Seminari Matemàtic de Barcelona, lloc que ocupà fins 1964. L'any 1961 obtingué per oposició la plaça de l’adjunt d’Anàlisis Matemàtica 4 i 5 de la Universitat de Barcelona. El mateix any passà a Encarregat de Càtedra de l’esmentada disciplina, per jubilació del seu titular, el professor Josep Maria Orts. L'any 1962 guanyà per oposició la Càtedra d’Anàlisi Matemàtica 2 i 3 de la Facultat de Ciències de la Universitat de Santiago de Compostela. Allí fou encarregat, a més, dels cursos d’Anàlisis Matemàtica 4 i 5. En 1965 guanyà, també per oposició, la Càtedra d’Anàlisis Matemàtica 4 i 5 de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, càrrec en el que es jubilà en 1989. Durant els seus nombrosos anys de docència impartí tots els cursos d’Anàlisis Matemàtica de la llicenciatura en Matemàtiques, a més de cursos a les llicenciatures en Física i Química, així com diversos cursos monogràfics de Doctorat. Fou Director del Departament de Teoria de Funcions, Vice-degà i Degà de la Facultat de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Des de 1970 fou recensor del Mathematical Reviews. El seu discurs d'ingrés, amb títol "Espacios nucleares localmente convexos" fou contestat pel seu padrí el Dr. Joan Augé i Farreras. Fou director de nombroses tesis i autor de diversos treballs de recerca.

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1996-97, p. 64

Powered by Joomla! ©