Dijous 2 de juny a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. Antoni PLANAS i SAUTER (Secció 3ª. Química) qui llegirà una memòria intitulada: "Enzims i sucres: de la catàlisi a l’enginyeria enzimàtica", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Ernest GIRALT i LLEDÓ.

Els enzims són els catalitzadors de les reaccions químiques en els organismes vius, caracteritzats per la seva eficiència catalítica i especificitat per les reaccions que catalitzen, pels substrats que reconeixen i per l’estereoespecificitat de la seva conversió a productes. A principis del segle XX s’identifica que els enzims són proteïnes i es desenvolupen els conceptes de la catàlisi enzimàtica en què l’element central són les interaccions no covalents fruit de la unió del substrat al centre actiu de l’enzim que estabilitza l’estat de transició de la reacció, i aporta la força motriu per a accelerar la velocitat de reacció. Però, a més de la funció que fan com a catalitzadors naturals, són eines per a catalitzar transformacions artificials i esdevenen biocatalitzadors per a la creació de productes químics i materials en la transició cap a la química verda amb tecnologies sostenibles des dels punts de vista energètic i mediambiental. L’enzimologia estudia els mecanismes, la cinètica i l’estructura molecular dels enzims per a desxifrar la relació entre estructura i funció. I amb el desenvolupament de les eines de biologia molecular de l’ADN sorgeix l’enginyeria enzimàtica, amb la finalitat de modificar enzims naturals per a convertir-los en catalitzadors a mida per a les transformacions químiques que interessa. Aquesta enginyeria es realitza amb dues estratègies complementàries: el disseny racional basat en el coneixement de l’estructura i propietats de l’enzim i l’evolució dirigida —en què l’aproximació és més aleatòria—, basada a generar diversitat i seleccionar la variant que funciona per a l’aplicació que es vol.

En aquesta memòria es presenten els conceptes clau de la catàlisi enzimàtica i l’enginyeria de proteïnes i, particularment, dels enzims actius sobre els hidrats de carboni. Aquests enzims són els responsables de la biosíntesi, la degradació i la modificació d’oligosacàrids, polisacàrids i glicoconjugats, biomolècules centrals a la natura i, a més, molècules amb moltes aplicacions pràctiques. En aquesta memòria es relaten algunes contribucions a l’enzimologia i l’enginyeria enzimàtica d’aquestes famílies d’enzims actius sobre carbohidrats, sobre el mecanisme de glicosidases i glicosiltransferases, de l’enginyeria d’hidrolases a sintases i sobre l’evolució dirigida de glicosintases i esterases i algunes aplicacions rellevants en biocatàlisi per a la producció de glicans i glicoconjugats.

 

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat a la capacitat de la sala. Es podrà seguir en directe al canal de YouTube de la RACAB.

Powered by Joomla! ©