Josep M. ORTS i ARACIL

 

 

València, 28.10.1891 - Barcelona, 4.2.1968
Secció 1a. Comissió de Matemàtiques
Data d'elecció: 23.5.1941
Data d’ingrés: 15.2.1944
Numerari. Medalla 51

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en química (1913) i llicenciada en Ciències Exactes (1914) de la Facultat de Ciències de Barcelona. Doctorat (1917) amb la Tesi «Resolución del problema de Dirichlet en algunos recintos elementales» dirigida pel professor Rey Pastor. En 1923 gaudeix d’una pensió per ampliar a Roma estudis sobre Estadística Matemàtica, sota la direcció del profesor Cantelli, publicant una memòria titu¬lada «Notas para un primer estudio de la teoría del Riesgo». En 1931 obté per concurs la càtedra d’Anàlisi Matemàtic a Barcelona. En 1932 es pensionat per ampliar estudis a l’ Escola Politècnica Federal de Zuric, estudià sota la direcció del pro¬fessor Polya, l’aplicació del’Anàlisi Funcional a les lleis de probabilitat. Director del Seminari matemàtic de la Universitat de Barcelona (1940). Ocupà diversos càrrecs al C.S.I.C. En 1948 inicià la publicació de la revista «Collectanea Mathematica». En 1952 nomenat recensor del «Zentralblatt für Mathematik». Fou Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fí¬sicas y Naturales, de Madrid. Distingit amb la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1959). Els seus treballs són de gran varietat dins de l’Anàlisi Matemàtic i el Càlcul de Probabilitats. Els resultats de recerca més importan¬ts de la seva obra matemàtica es refereixen potser a la representació analítica de funcions mitjançant sèries de diferents tipus, particularment sè¬ries de polinomis, i més en especial las de Legendre, Techebychev i Laguerre. Discurs d'ingrés «Convergencia de variables» (1944).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 1a (1948-50)
- Director de la Secció 1a (1955-1959)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1968-69, p. 62-67, 109-104

Powered by Joomla! ©