El projecte de llei orgànica d'educació, per la que es modifica l'actualment vigent, ha iniciat el seu tràmit al Congrés dels Diputats.
Aquest projecte elimina alguns articles introduïts en una anterior modificació (la LOMCE del 2013). Entre altres, s'anul·la el caràcter obligatori de les Matemàtiques al batxillerat de Ciències i Tecnologia, i de les Matemàtiques per a les Ciències Socials al d'Humanitats i Ciències Socials.

 

Des de la RACAB valorem aquesta modificació -inscrita en la tradició espanyola de retocar periòdicament el sistema educatiu- com un retrocés en la formació dels/de les nostres joves, que pot tenir conseqüències nefastes, i un greu error. Per això en demanem la seva correcció. Actualment, la presència de les matemàtiques en un ampli ventall de branques del saber és inqüestionable. Una formació bàsica en Matemàtiques és imprescindible per entendre i gestionar la societat complexa on vivim, i per a contribuir al progrés d'un país. Aquest fet és àmpliament reconegut i mai posat en dubte en els països europeus capdavanters del nostre entorn. Sense una base matemàtica obtinguda necessàriament al batxillerat es posa en risc la bona formació d'universitaris en disciplines científiques, tecnològiques, econòmiques i socials de gran importància estratègica per encarar els reptes presents i futurs d'una societat en constant transformació i altament dependent dels avenços en el coneixement.

Powered by Joomla! ©