Dijous 11 d'abril a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. LLUÍS TORNER SABATA qui llegirà una memòria intitulada: "FOTÒNICA: UNA DE LES EINES CLAU PER A L’EXPLORACIÓ DE LES FRONTERES DE LES CIÈNCIES NATURALS", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. MARÍA JOSEFA YZUEL GIMÉNEZ.

La capacitat que té la humanitat d’explorar i de comprendre els fenòmens que tenen lloc al seu voltant en sentit ampli, incloent-hi des de l’Univers en general fins als elements més petits que el formen, depèn de les prestacions dels instruments dels quals disposa. Al seu torn, la comprensió de les lleis de la natura, emprada de manera èticament responsable, obre les portes a la millora contínua de les condicions de vida, a la prevenció i el guariment de malalties, al progrés sostenible i compatible amb la cura de la Terra i amb la preservació activa del medi ambient, i a la cada vegada més gran capacitat de realització personal i col·lectiva dels humans. La fotònica —és a dir, el camp de la ciència i la tecnologia que estudia les propietats i les aplicacions dels fotons de la part de l’espectre electromagnètic que va des de les freqüències de terahertz fins als raigs X tous passant per l’infraroig i la banda visible— proporciona nombrosos elements essencials de la caixa d’eines. La contribució de la fotònica no es limita a sistemes de visualització i imatge, sinó que, mitjançant la utilització de polsos i feixos de fotons exquisidament controlats produïts pels làsers, cobreix un ampli ventall de funcions i abasta diferents àmbits científics, especialment la física, la química, la biologia, la medicina i diverses enginyeries.

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Sessió pública amb aforament limitat a la capacitat de la sala.
Powered by Joomla! ©