Dijous 28 de febrer a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. XAVIER QUEROL CARCELLER qui llegirà una memòria intitulada: "Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Albaigés Riera.

RESUM
Es comença la memòria revisant les principals característiques geoquímiques de l’atmosfera a través de la seva història per a comprendre els patrons composicionals actuals. Després s’examinen els principals contaminants i processos que intervenen en la contaminació atmosfèrica, amb un especial èmfasi en les escales dels seus impactes i la diferenciació d’aquells relacionats amb el canvi climàtic i la qualitat de l’aire. A continuació es presenten inventaris europeus actualitzats d’emissions per als dos tipus de contaminants, els d’efecte d’hivernacle i dels contaminants urbans (GHP i UP, respectivament). També s’identifiquen els canvis geoquímics produïts en l’atmosfera durant els últims decennis en relació amb els GHP, destacant l’efecte dels aerosols en el balanç radiatiu de la Terra i els associats als nivells d’incertesa científica relacionada amb la seva quantificació. Així mateix, es revisen els problemes actuals de la qualitat de l’aire a Europa, pel que fa a la variabilitat regional i els contaminants crítics (PM10, PM2,5, partícules ultrafines, carboni negre, NO2 i BaP). En una secció posterior s’utilitzen exemples d’estudis realitzats per IDAEA-CSIC sobre cadascun d’aquests contaminants crítics per a demostrar la rellevància de les eines científiques geoquímiques en la gestió de la qualitat de l’aire. Aquests inclouen mapatge, anàlisi de contribució de fonts i tendències de NO2 a Barcelona i Espanya; contribució de fonts als alts nivells de As enregistrats a principis dels anys 2000 a l’àrea ceràmica de Castelló (identificació de fonts, implementació d’accions i reducció de concentracions); interpretació de les causes de la reducció de PMx en aire ambient a Barcelona des del 1999 fins al 2017; contribució de fonts de PMx en cinc ciutats europees; detecció i quantificació de les contribucions d’emissions de cuines i d’aerosols biogènics secundaris als nivells de PMx en aire ambient de Barcelona; ocurrència i contribució de la nucleació fotoquímica a nivells de partícules ultrafines en l’aire ambient de Barcelona i altres ciutats europees; avaluació de l’associació entre els nivells diaris de partícules ultrafines primàries i secundàries i les contribucions de fonts diàries a PM amb la mortalitat diària a Barcelona; identificació i quantificació de contribució de fonts als nivells de BaP en aire ambient de zones rurals de Catalunya; i el complex problema científic dels episodis de O3 troposfèric al nord de Barcelona. Finalment, en dues seccions consecutives, es resumeixen els resultats de revisions científiques sobre l’eficàcia de les mesures de qualitat de l’aire per a millorar la seva qualitat en àrees urbanes, i els reptes científics en geoquímica atmosfèrica i qualitat de l’aire urbà.

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Sessió pública amb aforament limitat a la capacitat de la sala.
Powered by Joomla! ©