5a. BIOLOGIA

Comprèn la biologia i altres ciències afins en llurs diverses branques i aplicacions.

Director: Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros
Secretari: Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns

1. Excm. Sr. Jaume Bech i Borràs

 • Fisiologia vegetal, edafologia, Medalla 60

2. Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros

 • Fisiologia animal, Medalla 37

3. Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets

 • Genòmica de poblacions humanes, Medalla 74

4. Excma. Sra. Mercè Durfort i Coll (1943-2022)

 • Biologia cel·lular, Medalla 54

5. Excma. Sra. Marta Estrada i Miyares

 • Biologia marina, Medalla 44

6. Excm. Sr. Joan Jofre i Torroella

 • Virologia, Medalla 61

7. Excm. Sr. Xavier Llimona i Pagés

 • Criptogamia, Medalla 13

8. Excm. Sr. Ramon M. Masalles i Saumell

 • Geobotànica, Medalla 4

9. Excm. Sr. Pere Puigdomènech i Rosell

 • Biologia molecular, Medalla 46

10. Excma. Sra. Esther Simón Martínez

 • Fisiologia vegetal, Medalla 1

11. Excm. Sr. Àlex Aguilar i Vila

 • Biologia dels vertebrats, Medalla 70

12. Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns

 • Fisiologia de peixos, Medalla 58

13. Sra. Montserrat Aguadé Porres

 • Genòmica i evolució, Electe

14. Sr. Jordi Alberch Vie

 • Neurobiologia, Electe

15. Sr. Javier Martínez Picado

 • Immuno-virologia, Electe

Emèrits

Supernumerari

Powered by Joomla! ©