5a. BIOLOGIA

Comprèn la biologia i altres ciències afins en llurs diverses branques i aplicacions.

Director: Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets
Secretari: Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns

1. Excm. Sr. Jaume Bech i Borràs

 • Fisiologia vegetal, edafologia, Medalla 60

2. Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros

 • Fisiologia animal, Medalla 37

3. Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets

 • Genòmica de poblacions humanes, Medalla 74

4. Excma. Sra. Marta Estrada i Miyares

 • Biologia marina, Medalla 44

5. Excm. Sr. Joan Jofre i Torroella

 • Virologia, Medalla 61

6. Excm. Sr. Xavier Llimona i Pagés

 • Criptogamia, Medalla 13

7. Excm. Sr. Pere Puigdomènech i Rosell

 • Biologia molecular, Medalla 46

8. Excma. Sra. Esther Simón Martínez

 • Fisiologia vegetal, Medalla 1

9. Excm. Sr. Àlex Aguilar i Vila

 • Biologia dels vertebrats, Medalla 70

10. Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns

 • Fisiologia de peixos, Medalla 58

11. Excma. Sra. Montserrat Aguadé Porres

 • Genòmica i evolució, Medalla 16

12. Sr. Jordi Alberch Vie

 • Neurobiologia, Electe

13. Sr. Javier Martínez Picado

 • Immuno-virologia, Electe

14. Sr. Arcadi Navarro Cuartiellas

 • Ciències de les dades en biologia, Electe

15. VACANT

Emèrits

Supernumerari

Powered by Joomla! ©